بنیاد شهید یک نهاد انقلابی و فرهنگی است/ نگاه خدماتی به بنیاد شهید تضعیف این نهاد است

بنیاد شهید یک نهاد انقلابی و فرهنگی است که باید در برجسته سازی فرهنگ ایثار و شهادت تمرکز کند و نگاه صرفا حمایتی و خدماتی به بنیاد شهید تضعیف این نهاد است. ...