بهره مندی استانهای دیگراز بودجه عمومی کشور بیشتر از زنجان است

بهره مندی بسیاری از استانها به نسبت استان زنجان، از بودجه عمومی کشور بیشتر است. در حالی که ما به بودجه عمومی کشور بیشتر خیر می رسانیم اما کمتر بهره مند می‌شویم. از نمایندگان استان در مجلس انتظار پیگیری این موضوع را داریم وانتظار ما این است که امسال افزایش چشمگیری در بودجه استانی داشته باشیم. ...