فشار واحدهای دامی غیرمجاز بیابان زایی را تسریع می کند/ ۵۰۰ هزارهکتار از اراضی طبیعی استان در معرض بیابانی شدن

پیام ملّت-یک کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست گفت: فشار یک میلیون واحد دامی غیرمجاز در مراتع، پدیده ی بیابان زایی را سرعت میبخشد و شوربختانه باید اشاره کنم در حال حاضر نزدیک ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی طبیعی استان در معرض بیابانی شدن قرار دارد. ...