تقویت و افزایش ظرفیت مرکز ناباروری بیمارستان موسوی

در جهت درمان ناباروری مرکزIVF بیمارستان موسوی تقویت شده و دستگاه هایی که کمبود داشتند تهیه شده و با اضافه شدن یکی از متخصصین زنان که در حال حاضر دوره فلوشیپ IVF را می گذراند و اسنفدماه به مجموعه اضافه خواهد شد مشکل هیئت علمی آن نیز برطرف می شود و با دوبرابر ظرفیت قبل به کار خود ادامه خواهد داد. ...