مشکل آب حادتر از کرونا

کاهش میزان بارندگی‌ها سبب شده تا علاوه بر پایین آمدن میزان ورودی آب به سد‌های استان، سطح سفره‌های آب زیر زمینی نیز پایین تر آمده و زنگ خطر عدم تامین آب مورد نیاز در آینده به صدا در آمده است. ...