اعضای هیات اجرایی انتخابات شورای شهرو ریاست جمهوری در زنجان مشخص شد

فرماندار زنجان گفت: ترکیب اعضای هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات شورای شهر زنجان که متشکل از معتمدان و اعضای اداری است مشخص گردید. ...