منصرف شدن از نامزدی و ازدواج چه عواقبی دارد؟

آیا کسی را می توان به خاطر آن که وعده داده با شخص دیگری ازدواج می کند، تحت تعقیب قرار داد یا او را به خاطر این وعده، ملزم به ازدواج کرد؟ ...