مهدی سهرابی

روزنامه نگار زنجانی «ممنوع القلم» شد

مهدی سهرابی روزنامه نگار زنجانی با رای دادگاه شعبه ۱۰۸ کیفری زنجان به جزای نقدی ، ممنوعیت فعالیت رسانه ای و عذرخواهی رسمی در رسانه های زنجان محکوم شد. ...