زباله۹۰ درصد روستاهای زنجانرود با تراکتور جمع آوری می شود

پیام ملّت-بخشدار زنجانرود گفت: زباله‌های ۹۰ درصد از روستاهای بخش نیک پی از طریق تراکتور جمع آوری می‌شود. ...