ننگ زباله گردی بر پیشانی شهر

شروع هر کاری نیاز به سرمایه دارد و تنهاراه چاره من جمع کردن ضایعات بود که بتوانم در این وضعیت بد اقتصادی شکمم را سیر کنم. ...