زمین لرزه خدابنده تاکنون خسارت جانی و مالی نداشته است

طبق اریابی‌های بعمل آمده تاکنون از بخش بزینه‌رود و روستا‌های بخش مرکزی هیچ‌گونه خسارات جانی و مالی در پی زمین لرزه گزارش نشده است. ...