صنعت زنبورداری به حال خود رها شده است !

پیام ملّت؛ زینب سودی- در سال های اخیر که مصرف عسل و سایر فرآورده های زنبورعسل بیشتر شده بررسی وضعیت زنبورداران شاید بتواند بار دیگر لزوم توجه به این صنعت و تلاش برای بهبود امنیت زنبورداری و تولید عسل را بیشتر کند. ...