فاصله زیاد تا سایت دفن زباله مانعی برای انتقال زباله بخش زنجانرود به این محل است

پیام ملّت- بخشدار زنجانرود گفت: بخش زنجانرود یک هفتم مساحت استان را شامل می شود و آخرین روستای این بخش با شهر زنجان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و جابه جایی زباله این بخش به سایت دفن زباله در شهر زنجان امکان پذیر نیست. ...

کشاورزی در حاشیه زنجانرود آلودگی آب این رودخانه را در پی دارد

پیام ملّت- معاون پایش و نظارت محیط زیست استان زنجان گفت: انجام عملیات کشاورزی در حاشیه رودخانه زنجانرود موجب ورود سم و کود همراه رواناب به رودخانه شده و موجب آلودگی هر چه بیشتر آن می شود. ...