همه دستگاهها برای کاهش حوادث رانندگی دست به دست هم دهند

پیام ملّت- استاندار زنجان گفت: باید برای اثر بخشی طرح های پیشگیری از حوادث رانندگی درون و برون شهری، داده های سال های گذشته تجزیه تجلیل شده و بر اساس آن برنامه ریزی شود. ...