تأملی در معنای زنجانی بودن/ زنجانی‌ها غریبه پرست نیستند

یکی از مشخصات بارزی که ما داریم مهمان‌نوازی است. اما ما جنبه مثبت این مهمان‌نوازی را کنار گذاشته‌ایم و جنبه منفی‌اش را بزرگ کرده‌ایم و می‌گوییم" غریبه پرستی " درحالی‌که غریبه پرستی نیست ، مهمان‌نوازی است . ...