شناسایی ۴۳ ساختمان ناایمن در برابر حریق در شهر زنجان

تعداد ۴۳ ساختمان ناایمن در برابر حریق که مشمول دستورالعمل مربوطه می باشد در شهر زنجان شناسایی و به دادستان زنجان ارسال شده است. ...