۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه ساختمان دامپزشکی زنجان

پروژه ساختمان دامپزشکی استان زنجان ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل این پروژه بیش از ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است ...