ما در اداره یک جامعه، باید با نمایندگان دشمن هم صحبت بکنیم

پیام ملّت - گفت و گویی که بعد از شهادت دکتر بهشتی منتشر گردید و مواضع وی را نسبت به مسائل روز کشور بیان می کرد. ایشان معتقد به گفت و گو در فضای دشمنی هم داشتند. ...