مخالف تشکیل سازمان بازرگانی هستم/مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست

مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد ساختار جدید، بتوان آن را رفع کرد.به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن با این موضوع مخالف هستم زیرا براساس مستندات علمی، این اقدام به ضرر کشور است. ...