تصدیق الکترونیک به صورت آزمایشی در دفاتر اسناد رسمی استان زنجان در حال اجرا است/ تعلل سازمان ثبت در رفع اشکالات تصدیق الکترونیکی

اجرای آزمایشی تصدیق الکترونیکی که به گفته معاون سازمان ثبت اسناد قرار بود دو هفته باشد، بیش از یک ماه و نیم طول کشیده و در این مدت اشکالات آن رفع نشده است. ...