در ۲۰ کیلومتر از نقاط مه گیر آزاد راه زنجان- قزوین روشنایی نصب می شود

پیام ملّت- مدیر کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: پیام ملّت- مدیر کل راه داری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: باتوجه به اینکه آزاد راه زنجان - قزوین درمسیر کریدور غرب به شرق قرار دارد، ارتقاء ایمنی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.کریدور غرب به شرق قرار دارد، ارتقاء ایمنی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ...

اعزام ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائرین اربعین

پیام ملت –مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: در ایام اربعین حسینی ،بیش از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائرین اربعین حسینی اختصاص داده شده است. ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار پیام ملت، افزود:روان سازی جابه جایی زائرین اربعین با بهره گیری از تمام ...