رتبه بندی مربیان فنی و حرفه ای با صدور کد شناسایی مربیان انجام میشود

مربیان توسط سامانه ای که تعریف شده آزمون می دهند و پس از پذیرفته شدن، کارت شناسایی دریافت می کنند که به وسیله آن می توانند به عنوان مربی حرفه ای آموزش دهند و در واقع یک کد بین المللی دریافت می کنند که لازمه مربی گری و آموزش فنی و حرفه ای است. ...