شورا منهای سیاست

پیام ملّت - یکی از خطرات بزرگ که همیشه مجموعه شوراها به ویژه شهر ها را تهدید کرده و صدمات و لطمات زیادی به آن زده است افتادن اعضای شوراها در دام سیاسیون است. ...