واحدهای صنفی موظف به درج قیمت روی کالا و خدمات خود هستند/ عدم درج قیمت را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهید

عدم درج قیمت تخلف است و همه فروشندگان موظف به درج قیمت کالا و خدمات خود هستند. امسال حدود ۹۶۰ واحد به دلیل تخلف عدم درج قیمت و همچنین ۷۰۰ مورد هم به دلیل عدم صدور فاکتوربه واحد تعزیرات معرفی شده اند. ...