کتاب «تاریخ سجاس از آغاز تا دوران معاصر» چاپ و منتشر شد

پیام ملّت-کتاب «تاریخ سجاس از آغاز تا دوران معاصر» با تألیف و گردآوری شهرام رفیعی به همت حوزه هنری زنجان، شهرداری و شورای شهر سجاس چاپ و منتشر شد. ...