سد ایالو آماده افتتاح است/۷۳۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اتمام سد تالوار

سد ایالو با ۹۷درصد پبشرفت فیزیکی ۳/۲ میلیون مترمکعب آب دارد و یکی از طرحهای آماده افتتاح استان است که تامین آب دندی و ۳۰روستای اطراف پوشش می دهد. این پروژه در دوسال اخیر پیشرفت ۶۵ درصدی داشته است. ...