جریمه درمان نیست

پیام ملّت-اکنون که شرایط کرونایی باعث شده جمعه‌بازارهای شهر بسته شوند و فروشندگان این بازار به صورت دوره‌گرد یا با چرخ دستی و یا با پهن کردن بساط درخیابان امرار معاش کنند،شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد با آنها برخورد قاطعانه انجام گیرد. ...