ثبت نام امریه سربازی در وزارت راه و شهرسازی

ثبت نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در وزارت راه و شهرسازی از ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. ...