اجرای طرح سرباز مهارت با همکاری نیروهای مسلح و معاونت صنایع دستی زنجان

پیام ملّت- معاون صنایع دستی استان زنجان گفت:طرح سرباز مهارت با محوریت کارآفرینی و مهارت های زندگی با همکاری نیروهای مسلح و معاونت صنایع دستی در استان زنجان به اجرا در می آید. ...