سپاه در انتصابات دخالتی ندارد/ ۲۵۰۰برنامه در دهه فجر

سپاه در انتصابات دخالتی ندارد اما هرجا نیاز به کمک باشد در خدمت دولت هست، انتظار ما از مسئولین این است که افراد سالم و توانمند و خادم را انتخاب کنند. ...