افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب فساد خواهد بود/ قانون تسهیل کسب و کارنیاز به کار کارشناسی بیشتری داشت

باید کارکارشناسی بیشتری در خصوص قانون موسوم به تسهیل کسب و کارانجام می‌شد،قانونگذار وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده بدین معناست که بیش از تعداد مذکور موجب فساد خواهد بود. ...