ترکیه بیشترین حجم تجاری با کشورهای منطقه را با استان زنجان دارد

بیش از ۶۵ درصد حجم صادرات و ۶۷ درصد حجم واردات استان را در سال گذشته با ترکیه داشتیم که همین نسبت در سه ماهه اول سال جاری هم برقرار است.بیشترین حجم تجاری با کشورهای منطقه را ترکیه با استان زنجان دارد. ترکیه سومین شریک اقتصادی ایران بعد از چین و عراق است. ...