سقوط

روانشناسان معتقدند افرادی که مقابل چشم دیگران و با سر و صدا و اعلام خودکشی دست به خودکشی می‌زنند بیش از هرچیز فریادی برای دیده شدن می‌کشند. آن‌ها می‌خواهند با نمایش خودکشی دیگران زندگی را به وی یادآور شوند. ...