فناوری نوین نیاز سوادآموزی محرومان است

پیام ملّت-معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه بیشتر سوادآموزان استان زنجان از میان قشر محروم هستند، گفت: دسترسی قشر مذکور به فناوری نوین جهت یادگیری محدود است. ...