جای بخش خصوصی در نمایشگاه کاسپین خالی است/ بخش خصوصی استان زنجان با عدم حضور در نمایشگاه فرصت جذب سرمایه گذار را از دست می دهد

بخش خصوصی استان زنجان همتی برای حضور در نمایشگاه های تخصصی ندارد و فرصت جذب سرمایه گذار را از دست می دهد.نمایشگاه محل عرضه و جذب سرمایه گذار است.تا وقتی شرکت ها توانمندی خود را عرضه نکنند نمی توان توقع سرمایه گذاری داشت. ...