۴ برابر نیاز استان زنجان ظرفیت ذخیره‌سازی گندم داریم/ پیش بینی تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن گندم در استان

بیش از ۶۰۰ هزار تن ظرفیت ذخیره سازی استاندارد و معمولی گندم داریم و این حجم ۴ برابر نیاز مصرف گندم در استان زنجان است.تمامی گندم‌های خریداری شده توسط مباشران(شبکه یکپارچه تعاون روستایی) در مدت کوتاهی به سیلوهای استاندارد فلزی و بتنی منتقل می شود ...

خرید بیش از ۲۶ هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان زنجانی 

بیش از ۲۶٫۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز و بذری کشاورزان زنجانی از طریق سیلوی‌های استان خریداری شده است . ...