دهه فجرو شوری که داشتیم و دیده نشد

گوشه ای از میدان ارتش نشستم و مردم را نگاه کردم. دلشان آماده شادی بود.حتی برخی هایشان اشک هم داشتند. اما دریغ از یک فضاسازی پر شورکه محلی برای شادی مردم در جشن انقلاب باشد.این وظیفه صراحتاً متوجه شهرداری بود که این بار بهانه نبود شهردارهم در کار نبود. ...