اراضی صنعتی که با حمایت دولتی واگذار میشوند برای دلالی و بورس بازی نیست/ حتما باید تولید کننده ها در آن مستقر شوند

یکی از رویکردهای سازمان بازرسی استان این بود که اراضی که با حمایت دولتی واگذار میشوند برای دلالی و بورس بازی نیست و حتما باید تبدیل به محل تولید شود و تولید کننده ها باید در آن مستقر شوند که در نهایت تولید و اقتصاد دراستان به گردش در بیاید . ...