استقرار ۹۰ درصد از شرکت‌های خرد و کوچک در شهرک‌های صنعتی استان /۱۲۰ واحد صنعتی خرد و کوچک طراحی و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است

با صدور یک هزار و ۲۰۰ پروانه بهره برداری برای واحدهای خرد و کوچک در شهرک‌های صنعتی،اشتغال پایدار ۲۳ هزار نفر فراهم شده است. ...