تمام توان خود را به کار گرفته ایم که از بانک ها در جهت گسترش سرمایه گذاری در بخش صنعت استفاده کنیم

سال گذشته ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸به صورت کامل به شرکتهای مختلف پرداخت شده است. تمام توان خود را به کار گرفته ایم که از بانک ها در جهت گسترش سرمایه گذاری در بخش صنعت حداکثر استفاده را بکنیم. ...