مجموعه شعر ترکی «دنیزسیز شهَر» سروده شاعر زنجانی منتشر شد

مجموعه شعر ترکی «دنیزسیز شهَر (شهرِ بی‌دریا)» سروده‌ی "جواد کریمی" که اغلب موضوع اجتماعی دارند؛ در قالب‌های غزل، قوشما، دؤردلوک و سربست در ۱۰۴ صفحه منتشر شد. ...