شماره ۶۷ «عصرملّت»منتشر شد

شصت و هفتمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ در ۸ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار می گیرد. ...