در طراحی شهرانسان محور،انسان و ارزش های او اولویت است نه ماشین

پیام ملّت-انسان مداری موضوع اصلی شهرانسان محوراست که متاسفانه درپسِ مدرنیسم، خودرومحوری جایگزین آن شده که باید درمدیریت و برنامه ریزی وطراحی شهری انسان و ارزش های او به عنوان اولویت درطراحی آن شهر محسوب شود. ...