نسبت به خدمت برای مردم حریص باشید/ هر عملی که در مردم رضایت ایجاد کند به منزله جهاد است

امروز ایجاد سرمایه اجتماعی بزرگترین کار است. شهرداری و سیستم بهداشت می تواند با خدماتش بیشترین رضایت مردمی را ایجاد کند و هر عملی که رضایت ایجاد کند به منزله جهاد است. پس نسبت به خدمت به مردم حریص باشید و رضایت مردم را از محل خدماتی که برای مردم انجام می دهید ایجاد کنید. ...

معرفی شهرداران ۲۱ شهر استان زنجان کلید خورد

شوراها از ۲۱ شهر استان زنجان در ۱۷ شهر ، شهرداران خود را انتخاب کرده‌اند و ۲ شهردار نیز تاکنون معرفی شده است. ...