کودکان چه جایگاهی در طراحی‌ و برنامه ریزی‌های شهری دارند؟

پیام ملّت-کودکان بخش قابل توجهی ازساکنان یک شهررا تشکیل می‌دهند و نقش بسیارتاثیر گذاری در جامعه دارند چراکه این کودکان هستند که در آینده تصمیم گیرو سیاست گذار می‌شوند و شهر را مدیریت، طراحی و برنامه ریزی می‌کنند. ...

در طراحی شهرانسان محور،انسان و ارزش های او اولویت است نه ماشین

پیام ملّت-انسان مداری موضوع اصلی شهرانسان محوراست که متاسفانه درپسِ مدرنیسم، خودرومحوری جایگزین آن شده که باید درمدیریت و برنامه ریزی وطراحی شهری انسان و ارزش های او به عنوان اولویت درطراحی آن شهر محسوب شود. ...