۲۷ مردادماه؛ روزی که ایران روابط با شیلی را قطع کرد

پیام ملّت- در روز ۲۷ مرداد ۱۳۵۹ ایران روابط دیپلماتیک خود با شیلی را به دلیل اعمال خشونت این کشور علیه معترضان و منتقدان قطع کرد. ...