طرح “امام محله” الگویی برای مساجد شهر

پیام ملّت- مسئول واحد مسجد محور اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: یکی از سیاست های طرح "امام محله "الگو قرار گرفتن این مساجد برای سایر مساجد شهر است. ...