خنجر عربی خیانت قرن

پیام ملّت-خنجر عربی خیانت قرن عادی سازی روابط امارات با اسرائیل چه پیامدهایی دارد و چرا اکنون علنی شده است؟ ...