۱۶ میلیارد واکسن برای جمعیت جهان مورد نیاز است

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: ۱۶ میلیارد واکسن در سال جاری برای جمعیت هشت میلیارد نفری در ۲ دوز نیاز است که حتی اگر تمامی کارخانجات جهان بسیج شوند، بطور مسلم نخواهند نتوانست آن را تولید کنند. ...