مراجعه دختران و زنان خشونت دیده به خانه امن در زنجان درمقایسه با میزان خشونتها کمتراست/موقعیت سنتی وآشنا نبودن به حقوق دلیل عدم مراجعه است

مراجعه دختران و زنان درمعرض خشونت و خشونت دیده درخانه امن با توجه به شرایط و موقعیت سنتی خانواده ها و آشنا نبودن آنها به حقوق قانونی خود،درمقایسه با میزان خشونت های خانگی، فراوانی کمتری دارد. ...